Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis moeten onmiddellijk in de pen klimmen om het kabinet dringend te vragen de accijnsverhoging van januari niet in mei, maar in maart te evalueren en te herzien. Dit vindt het CDA Sluis die donderdag een motie met die strekking indient tijdens de maandelijkse gemeenteraad.

Het CDA constateert dat de verhogingen van accijnzen leiden tot ongewenste lagere verkopen van brandstof en alcohol in Nederland en hogere omzetten in België en Duitsland, terwijl de staatssecretaris van Financiën bij het belastingplan 2014 aangaf dat zijn
rekenmodellen uitgaan van nul grenseffecten door de verhoging van accijnzen. Dat is niet bewaarheid. Bovendien zijn agrarische loonbedrijven, die door het verdwijnen van de rode gasolie nogmaals door de accijnsverhoging op brandstof getroffen worden bij hun bedrijfsvoering.

De christen-democarten in Sluis vindan dat er op belastinggebied zoveel mogelijk een gelijk veld dient te zijn in Nederland, België en Duitsland, zodat ondernemers eerlijk kunnen concurreren. Daar is momenteel geen sprake van. Resumerend wordt in de motie dan ook het college van B en W gevraagd de regering onmiddellijk per openbare brief te vragen om de accijnsverhoging in maart te evalueren, omdat dan de accijnsopbrengsten van januari en februari reeds bekend zijn en een inschatting gemaakt kan worden van de effecten. Meldpunt voor accijnsdrama ondernemers grensstreek te raadplegen. De regering te verzoeken snel maatregelen te nemen om de forse negatieve effecten van de accijnsverhoging voor de grensregio’s terug te brengen. Een afschrift van deze motie te doen toekomen aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer.