In de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben NGB, CDA en VVD het onderstaande amendement ingediend.

 

De raad van de gemeente Sluis,
Gelezen het raadsvoorstel,

Overwegende dat:
- Mensen en maatschappelijke organisaties primair zelf verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van en/of deelnemen aan activiteiten.
- Op dit moment veel subsidies worden verstrekt op basis van historie.
- Er in het voorstel een inhoudelijke en juridische basis is die kan dienen voor het verstrekken van subsidie op tal van beleidsterreinen.
- Verlies aan subsidie niet meteen is op te vangen door de verenigingen.
- Verenigingen en clubs een belangrijke rol vervullen in de leefbaarheid van een kern.
- Het gewenst is dat de activiteitensubsidie uit een minimum en maximum bestaat.
- Gelden uit het Leefbaarheidsfonds opgenomen zijn in de subsidiegelden.

Besluit:
In de Nota subsidiebeleid gemeente Sluis 2015, onder 2.1.5 Subsidiegrondslagen op te nemen:
Het basisbedrag van de activiteitensubsidie zal daarbij minimaal € 500 en maximaal € 1.000 bedragen. En de criteria, waarlangs de aanvragen voor (extra) subsidie, in het kader van bevordering leefbaarheid worden beoordeeld, hebben allemaal hetzelfde gewicht.

 

Besluit voorts:
In de Nota subsidiebeleid gemeente Sluis 2015 het volgende artikel toe te voegen:
2.1.12 overgangsregeling 2016.
Rechtspersonen ontvangen in 2016 als vaste activiteitensubsidie gegarandeerd 50% van het subsidiebedrag dat ze in 2015 hebben ontvangen. Met dien verstande dat dit bedrag nooit lager zal zijn, dan het bedrag dat een rechtspersoon op grond van de Nota Subsidiebeleid gemeente Sluis 2015 en de Algemene subsidieverordening gemeente Sluis 2015 anders zou hebben ontvangen.
En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening namens