Betoog van het CDA uit de raadsvergadering van 23 april 2015 m.b.t. het loslaten van de solidariteit.

Het kabinet heeft vorig jaar de transities in de zorg door de strot geduwd. Iedereen wist dat er overhaaste keuzes werden gemaakt. In het transitie-arrangement is afgesproken dat we voor 1 mei oftewel de keuzes bevestigen oftewel nieuwe keuzes zouden maken inzake solidariteit. Geen van de Zeeuwse gemeenten heeft een voorstel naar de raad gebracht behalve gemeente Sluis. Wat kunnen wij hier uit afleiden? De overige colleges kiezen er dus schijnbaar voor om zonder tussenkomst van de raad de solidariteit los te laten terwijl dit een verantwoordelijkheid is van de raad, niet van het college.

Om aan de afspraken te voldoen zoals in het transitiearrangement gemaakt heeft het college besloten om het voorstel zoals eerder in de Commissie behandeld aan ons voor te leggen. Afspraak is afspraak, het college houdt zich aan de afspraken en afgesproken datum van 1 mei zoals door ons bekrachtigd in de verordeningen van 2014. Wij als raad krijgen vandaag (23 april 2015) de kans om uit te spreken voor of tegen solidariteit.

Met het aannemen van het raadsvoorstel laten wij de solidariteit per 1-1-2016 los en kan het college sturen op het budget en meer maatwerk verrichten zoals o.a. zorg in Belgiƫ en passend onderwijs. Daar waar wij spreken over 1 gezin, 1 plan, het integraal werken zien we dat loslaten van de solidariteit meer mogelijkheid biedt tot maatwerk. Wij hebben ons als raad uitgesproken dat wij voor integraal werken en maatwerk kiezen. Het loslaten van de solidariteit is volgens ons dan ook zeer wenselijk. Omdat ook in de bestuurderscie (zonder enige inspraak van de raden) gekozen is om de solidariteit los te laten zullen we de periode tot 1 september 2015 gebruiken om nadere afspraken te maken over het solidariteitsbeginsel op onderdelen. Dat wordt de komende tijd nader bekeken. Navraag leert ons dat het College graag een formeel besluit wil zodat als de bestuurscommissie inkoop jeugdzorg straks op onderdelen kijkt naar solidariteit we altijd nog kunnen zeggen dat we het met de uitkomst niet eens zijn en we geen solidariteit willen want er ligt immers een uitspraak van de raad. Dan hebben we ons aan de afspraken gehouden en kan er niet gezegd worden, dan had je dat maar moeten afgeven zoals afgesproken.

Het college heeft toegezegd dat ze de raad op gezette tijden blijven informeren over de voortgang binnen jeugdzorg maar ook binnen het totale sociale domein.

In de brief van 23 april is het volgende aangegeven over de inkoop: "Gezien de bestuurlijke gevoeligheid willen wij u echter graag bij deze keuze betrekken en u meenemen in onze overwegingen. De keuze die op korte termijn doorgegeven moet worden aan het inkoopbureau is of we blijven nog een jaar bij het inkoopbureau zonder frictiekosten of we gaan zelf inkopen. Hiervan heeft het college toegezegd ons actief te betrekken."

CDA sluis staat achter de keuze om de solidariteit los te laten, wij zijn blij dat ons college ons actief betrekt bij deze keuze en ons de keuze uit de bestuurderscie ook laat bevestigen maar eigenlijk ook vraagt aan ons: is dit jullie definitieve keuze? Wij sturen op hoofdlijnen. De verantwoordelijke wethouder Jeugdzorg gaat nu de komende maanden met de bestuurdersCie Inkoop Jeugd in gesprek om te bezien hoe de solidariteit wordt los gelaten. Stel dat de Cie met een voorstel komt en we willen er onderuit, dan is daar nu formeel ruimte voor. Daarnaast zal het college ons betrekken bij de verdere inkoopkeuzes, daar kunnen veel andere gemeentes nog een voorbeeld aan nemen. Het is immers een taak van het college dus het hoeft niet en op veel plaatsen gebeurt het nu dan ook niet. Tot op heden ligt er immers in geen enkele raad in Zeeland een voorstel voor de raad m.b.t. solidariteit terwijl dit toch echt een keuze is van de raad.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het college de keuze omtrent het inkopen samen met ons maakt. Tot op heden is alles met ons gedeeld, zijn we overal actief in betrokken en hebben we het echt samen gedaan. Daar kunnen nog heel veel gemeentes een voorbeeld aan nemen.

Bijhorende documenten:

11 Raadsvoorstel inkoop jeugdhulp 2016 V2.doc
11 bijlage 1 Brief TFJZ inzake jeugdhulp 2016 V2.doc
11 bijlage 2 memo solidariteit macrobudget jeugd.pdf